RODO

RODO 2018-08-20T21:15:04+00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ
MIESZKANIOWĄ „NOWY DOM”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dom” z siedzibą w Chodzieży, ul. Tadeusza Siejaka 29, 64-800 Chodzież, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Poznań Nowe Miasto
i Wilda, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem 0000009513, NIP: 7642100250 REGON: 570790006, telefon:
67/ 215-28-92 ; email: sm.nowydom@poczta.fm
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dom” z siedzibą w Chodzieży powołała Inspektora ochrony danych: Krzysztof
Ślósarski , kontakt: email: sm.nowydom@poczta.fm

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe w następujących celach:
I. W przypadku zawierania i realizacji umów dotyczących budowy i sprzedaży mieszkań przez Spółdzielnię:
a) Realizacja umów o budowę lokalu oraz pozostałych zobowiązań Spółdzielni wynikających z prowadzonej
działalności budowlanej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
II. W przypadku przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni i osób zamieszkujących w lokalach Spółdzielni:
a) Wykonanie celów statutowych Spółdzielni, w tym w szczególności realizacja uprawnień i obowiązków
członków Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) Prowadzenie rozliczeń i bieżącego zarządu nieruchomościami Spółdzielni – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
c) Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
d) Cele statystyczne i archiwalne, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – art. 6 ust.
1 lit. f RODO,
e) Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
Podstawa przetwarzania danych osobowych wynika z następujących przepisów prawa:
1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
2. Ustawa Prawo spółdzielcze,
3. Ustawa o własności lokali oraz ustawa o ochronie praw lokatorów – pomocniczo.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a) odbiorcom i podmiotom uprawnionym do tego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – frmy ochroniarskie, frmy sprzątające i
świadczące usługi konserwacyjne, kancelarie prawne, frmy informatyczne i hostngowe.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunku członkostwa lub zamieszkiwania w lokalu, do
momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane są archiwizowane w celach statystycznych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma
podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
d) ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby
Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub
przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na
konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych do celów marketngu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketngu bezpośredniego.
Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych
osobowych.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż
marketng bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której
dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy
dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które
zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić
Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania
danych dokonanego przed jej cofnięciem.
W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do
Administratora danych osobowych na adres email: sm.nowydom@poczta.fm.

Prawo do skargi do organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w
tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacja o proflowaniu
Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym oparty
na proflowaniu.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podane danych jest wymogiem ustawowym i umownym, wynikającym z przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze (art. 16
§1) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 3 ust. 1), jak również warunkiem zawarcia umowy wynikającym
ze Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom” w Chodzieży.
Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia prawidłowe wykonanie praw i obowiązków
wynikających z członkostwa oraz wykonanie pozostałych obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej.